معرفی کتاب: نهاد ناآرام جهان

توسط بغبغو

نهاد ناآرام جهان | نویسنده: عبدالکریم سروش | ناشر: صراط | چاپ هفتم: 1389 | تعداد صفحه: 115

بخشی از پیشگفتار کتاب:

کمتر کسی است که با تاریخ پرمایۀ فرهنگ و فلسفۀ اسلامی آشنا باشد و نام ملاصدرا و یا ابتکار شگرف فلسفی او به نام «حرکت جوهری» را نشنیده باشد. این دو نام همان‌قدر که لفظاً مشهور و معلوم‌اند، به همان اندازه معنا متروک و مجهول‌اند و هنوز چنان که سزاوار و درخور قدر بلند آنهاست شناخته نیستند. اینک ملاصدرا و حرکت جوهری دو نام‌اند که چنان به هم پیوند خورده‌اند که نیوتن و جاذبۀ عمومی و یا آینشتاین و نسبیت عام. و الحق باید اذعان نمود که عظمت و اهمیت کشف و ابتکار نظریۀ حرکت جوهری و تاثیر عمیق، پردامنه و درازآهنگ آن بر فلسفه و فرهنگ اسلامی به هیچ روی کمتر از اهمیت آن دو کشف عظیم علمی در سراسر تاریخ علم و اندیشه نیست. اما افسوس‌مندانه باید گفت که این متاع والای اندیشۀ بشری هرگز مانند آن دو اکتشاف علمی، مجال و عرصۀ ظهور نیافته است و هیچ‌گاه این پری‌روی مستور را که سال‌ها در وراء‌ مصطلحات و معضلات فنی می‌زیسته، تاب‌ گریز و توان سر از روزن برکردن نبوده است.